Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT CONCURS - 04.04.2018

ANUNT CONCURS - 04.04.2018

UAT Comuna Sahateni, judetul  Buzau   organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie  vacanta de asistent medical comunitar, grad debutant.

Conditiile  generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplijneasca conditiile prevazute la ar. 3 din HG. Nr. 286/2011, pentru  aprobarea Regulamentului -cadru privind   stabilirea principiilor generale  de ocupare a unui post vacant, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

 

       a) are cetatenia romana,  cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apatinand Spatiului Economic European  si domiciliul in Romania;

  • b) cunoate limba romana, scris si vorbit;
  • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplina de exercitiu;
  • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicate eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  • t) indeplinete conditiile de studii i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. .....Citeste aici