Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Anunt examen de promovare în grad profesional superior

DOCUMENTUL AICI

     UA T Comuna Săhăteni, judeţul Buzău organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, pentru funcţia publică de execuţie de Inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe.
Condiţii de desfăşurare a concursului
     Dosarele de concurs se depun de către candidaţi la UA T Comuna Săhăteni - Compartiment Achiziţii publice/Juridic, secretar comisie Filip Mariana, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la sediul şi pe site-ul UAT Comuna Săhăteni.


    Concursul conţine 3 etape:

     1. Selecţia dosarelor de concurs 03.08.2021-09.08.2021

     2. Proba scrisă se va susţine în data de 12.08.2021, începând cu ora 10:00, la sediul UAT Comuna Săhăteni din Săhăteni, Strada Principală, nr. 143, Judeţul Buzau
     3. Proba interviului: Data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

     Rezultatul concursului se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul instituţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului.
Condiţii:
    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

       - Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
       - Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimi 2 ani calendaristici;
       - Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiată în condiţiile legii.

Conţinutul dosarului:
Dosarul de examen se va depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv de la data de 12.07.2021 şi până la data de 02.08.2021 şi va cantine în mod obligatoriu:

    1.Formularul de înscriere
    2.Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
    3.Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
    4.Cazierul administrat sau alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 479 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Bibliografie:

•Constituţia României republicată;
•OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
•Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr . 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;