Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ERATA - 13 iunie 2024

DOCUMENTUL AICI

Subscrisa UAT Comuna Sahateni publica următoarea erata la anunțul din data de 24.05.2024 prin care organizează examen de promovare in grad imediat superior celui detinut pentru funcția de „Consilier juridic, grad profesional principal” in cadrul Compartimentului „Achiziții publice/juridic", prin care se modifica calendarul de desfășurare a examenului de promovare,astfel::

Dosarul de concurs se va depune la sediul Primăriei Comunei Săhăteni, pana la data de 02.07.2024 și va conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 156 alin. (5) cu excepția literei d) din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

  1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  3. adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
  4. formularul de înscriere.

Citește mai departe...

ADRESĂ - aplicarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul nr. 97/63/2020, actualizat

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 97/63/2020, actualizat, utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele APIA, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate de seceta pedologica în procent de peste 30% depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, până cel târziu la data de 01 august inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamnă.

Înștiințările vor fi întocmite obligatoriu conform Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 97/63/2020, actualizat. Suprafețele parcelelor agricole declarate vor fi conform Cererii de plată 2024 - IPA-Online APIA.

În baza înștiințărilor, comitetul local pentru situații de urgență întocmește în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înștiințărilor un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 97/63/2020, actualizat.

Raportul operativ va fi transmis în termen de maximum 24 de ore de la întocmire către Centrul operațional din cadrul ISU Buzău și către Grupul de suport tehnic, la secretariatul Direcției pentru Agricultură Județeană Buzău. Rapoartele operative vor fi numerotate și nu se vor cumula cu cele deja transmise.

Înștiințările depuse de producătorii agricoli nu se înaintează împreună cu raportul operativ, ci vor fi păstrate la nivelul UAT pentru a fi puse la dispoziția comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor.

Suprafețele de terenuri cu destinație agricolă ocupate cu culturile agricole calamitate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înștiințări, pot fi recoltate sau reînsămânțate și anterior datei de întocmire a procesului-verbal de evaluare a pagubelor la culturile agricole.

În acest caz, producătorii agricoli au obligația identificării suprafețelor calamitate, respectiv a blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente și menținerii unei zone tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânțate, în suprafață de minimum 5% din suprafața blocului fizic și parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziția comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturi agricole.

Deplasarea comisiilor de evaluare si constatare a pagubelor generate de fenomenul de seceta pedologica la culturile agricole se va face conform unui grafic ce va fi comunicat în timp util.

Pentru desfășurarea în bune condiții a prevederilor Ordinul 97/63/2020, actualizat, vă rugam să transmiteți către Grupul de suport tehnic, la secretariatul Direcției pentru pentru anul acesta prin dispoziție în cadrul primăriei dumneavoastră care să facă parte din Comisia de evaluare și constatare a pagubelor.

Totodată, vă rugăm să informati producătorii agricoli în vederea completării și depunerii înștiințărilor scrise. 5           5

Anexam prezentei:

  • model înștiințare, conform Anexei 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 97/63/2020, actualizat;
  • model Raport operativ cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, conform Anexei nr. 2 la Regulamentul aprobat prin Ordinul 97/63/2020, actualizat.