Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A FORMALITATILOR DE PUBLICITATE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 255/2010 - ,,DRUM DE MARE VITEZĂ PLOIEŞTI - BUZĂU - FOCŞANI - BACĂU - PAŞCANI, LOT 1 TRONSON PLOIEŞTI -BUZĂU", ,,AUTOSTRADA PLOIEŞTI - BUZĂU - JUDEŢUL BUZĂU"

DOCUMENTUL AICI

   In baza prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 255/2010, ale art. 6 alin. 6 din HG nr. 53/2011 şi ale art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 786/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru retocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Buzău", aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buză.

Astazi, 05.01.2023, documente: s-a procedat la afişarea la sediul Consiliului Local Săhăteni a următoarelor:

i. Planul cu amplasamentul lucrării - ataşat prezentei;
ii. Lista cu imobilele afectate, cu indicarea numelor deţinătorilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile - ataşată prezentei;
iii. Hotărârea de Guvern nr. 786/2022 (Monitorul Oficial, partea I nr. 611122.06.2022) în extras - ataşată prezentei.
iv. Decizia de expropriere nr. 1051/06.09.2022
v. Notificare intenţie de expropriere nr. 92/59502 din data de 22.07.2022;
vi. Notificare intenţie de expropriere i. nr. 92/64461 din data de 08.08.2022;

Prezentul proces-verbal conţine 1 pagină şi a fost încheiat astăzi, 05.01.2023, în 2 (două) exemplare, câte unul entru fiecare arte semnatară.

Imobile proprietate privata afectate de expropriere in cadrul proiectului Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru "AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU"

ANUNŢ privind rezultatul final la examenului de promovare în grad . profesional superior celui deţinut, pentru funcţia de referent principal din cadrul compartimentului Registru Agricol respectiv inspector superior din cadrul compartimentului SVSU din c

DOCUMENTUL AICI

A vând în vedere prevederile art. 62 din Hotărâre nr .611 din 04.06.2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei nr. 331 din 16.11.2022 a Primarului Comunei Săhăteni, comunică următoarul rezultat final 

Rezultat final examen promovare

Afişat astăzi, 16.12.2022, ora 09:00, la· sediul şi pe site-ul Primariei Comunei Săhăteni.