Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

HOTARARI CONSILIUL LOCAL SAHATENI 2022

HOTARARE nr.1/06.01.2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Sahateni  pentru o perioada de 3 luni

HOTARARE nr.2/06.01.2022 - privind acoperirea temporară a golurilor de casă din excedentul anilori anteriori

HOTARARE nr.3/06.01.2022 - privind aprobare acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de Dezvoltare a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Săhăteni, pe anul 2021 

HOTARARE nr.4/06.01.2022 -privind modificarea si completarea Hei nr 77/17-12-2021 pentru stabilirea impozitelor si a taxelor locale in anul 2022 

HOTARARE nr.5/01.02.2022 - privind aprobarea perioadei de pasunat

HOTARARE nr.6/01.02.2022 - privind modificarea si completarea Hei nr 5/2020 privind infiintarea Serviciului VJ,SVSU

HOTARARE nr.7/01.02.2022 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Sahateni în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Buzău 2008" să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa si Mihailesti în Asociaţie 

HOTARARE nr.8/01.02.2022 -  privind prelungirea termenului de depunere a cererilor in vederea instituirii unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ­teritorială comuna Sahateni, judetul Buzau 

HOTARARE nr.9/01.02.2022 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Sahateni în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Buzău 2008" să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociaţie

HOTARARE nr.10/01.02.2022 - cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2021 si stabilirea unor "alte situatii deosebite" pentru acordarea de ajutoare de urgenta , conform prevederilor Legii 416/2001

HOTARARE nr.11/01.02.2022 - privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism aferent acestuia

HOTARARE nr.12/01.02.2022 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Construire Şcoală Gimnazială în sat Săhăteni, comuna Săhăteni, judeţul Buzău,,

HOTARARE nr.13/01.02.2022 - privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL SI AMENAJARI EXTERIOARE, COMUNA SĂHĂTENI, JUDETUL BUZĂU" 

HOTARARE nr.14/01.02.2022 - privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale privind taxa de salubrizare, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială comuna Sahateni, judetul Buzau 

HOTARARE nr.16/11.02.2022 - privind aprobarea bugetului local al comunei Săhăteni pe anul 2022

HOTARARE nr.17/11.02.2022 - privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022

HOTARARE nr.19/11.02.2022 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITĂTILE GĂGENI SI /STR/TA DE JOS, COMUNA SAHATENI, JUDETUL BUZĂU S/ ÎNFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA SĂHĂTENI JUDETUL BUZĂU" -forma actualizată, în vederea includerii şi finanţării investitiei prin Programul National de Investiţii "Anghel Saligny"