Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

ANUNTUL AICI

        UAT Comuna Săhăteni, judeţul Buzău organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici de execuţie de consilier juridic, după cum urmează:

Nr. crt. Denumire post Structura Nr. posturi
1 Consilier juridic, grad profesional principal UATComuna Săhăteni-Compartimentul Achiziţii publice/Juridic 1
2 Consilier juridic , grad profesional superior UATComuna Săhăteni-Compartiment Evidenţa Persoanei 1

 

Condiţii de desfăşurare a concursului
Dosarele de concurs se depun de către candidaţi la UAT Comuna Săhăteni- Compartiment Finanicar­Contabil, secretar comisie Adam Eleonora, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la sediul şi pe site-ul UAT Comuna Săhăteni.


Concursul conţine 3 etape:

      1. Selecţia dosarelor de concurs 08.06.2021-14.06.2021
      2. Proba scrisă se va susţine în data de 17.06.2021, începând cu ora 10:00, la sediul UAT Comuna Săhăteni din Săhăteni, Strada Principală, nr. 143, Judeţul Buzau
      3. Proba interviului: Data şi ora interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Rezultatul concursului se comunică candidaţilor prin afişare la avizierul instituţiei în tennen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului.
Condiţii:
Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

   -  Să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

   -  Să fi obţinut cel puţin calificativul „bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimi 2 ani calendaristici;

   -  Să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiată în condiţiile legii.
Conţinutul dosarului:
  Dosarul de examen se va depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv de la data de 17.05.2021 şi până la data de 07.06.2021 şi va contine în mod obligatoriu:

        1. Formularul de înscriere
        2. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
        3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
        4. Cazierul administrat sau alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 79 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Bibliografie:

Consilier juridic- Compartiment Evidenţa Persoanei

• Constituţia României republicată;
• OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
• Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Codul de procedură civilă
• O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa, şi actele de identitate ale cetaţenilor români;
• H.G. nr. 295/10.03.2021 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97 /2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa, şi actele de identitate ale cetaţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţăşi ale cărţii de imobil;

Consilier juridic -Compartiment Achiziţii publice/Juridic

• Constituţia României republicată;
• OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
• Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Codul de procedură civilă
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Nom1elor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice