Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul probei interviu - 28 DECEMBRIE 2018

     Avand   In  vedere   prevederile    art.  29     din   Hotararea   Guvernului   nr.286/2011    pentru   aprobarea    Regulamentului    cadru   privind   stabilirea principiilor  generale  de ocupare  a unui post vacant  sau temporar  vacant corespunzator  functiilor  contractuale  si a criteriilor  de promovare  in grade sau trepte  profesionale  imediat  superioare  a personalului  contractual  din sectorul bugetar platit din fonduri publice,comisia  de concurs cornunica urrnatoarul rezultat al probei interviu :

Nr.crt Numele si prenumele Functia contractuala Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Mustatea Adrian Inspector I cu atributii indomeniul situatiilor de urgenta 93 ADMIS

    Candidatii nernulturniti de rezultatele obtinute  pot formula contestatie in termen de  24  de  ore  de  la  afisare,   conform art.   29  din  Hotararea Guvernului nr. 286/2011   pentru   aprobarea    Regulamentului    cadru   privind   stabilirea principiilor  generale  de ocupare  a unui post vacant  sau temporar  vacant corespunzator  functiilor  contractuale  si a criteriilor  de promovare  in grade sau trepte  profesionale  imediat  superioare  a personalului  contractual  din sectorul  bugetar  platit  din   fonduri  publice,  care  se depune  la secretarul comisiei de solutionare  a contestatiilor,  Filip Mariana

    Afisat astazi,   28.12.2018,  ora 12,00,   la sediul lnstitutiei.

ANUNTUL AICI