Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT CONCURS - 28 NOIEMBRIE 2018

  UAT Comuna Sahateni, judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele functii contractuale, in cadrul Compartimentului Administrativ.

      -  Inspector I cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta, in cadrul Compartimentului Administrativ;

      - Sofer I in cadrul Compartimentului Administrativ.

  Conditiile generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile prevazute  la ar. 3  din HG. Nr. 286/2011, pentru  aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generanle  de ocupare a unui post vacant, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverint,ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitat, ile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in Iegatura cu serviciul, care impiedica  infaptuirea justitiei,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  coruptie  sau  a  unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o  incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. .... CITESTE ANUNTUL AICI