Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul probei interviu - 28 DECEMBRIE 2018

     Avand   In  vedere   prevederile    art.  29     din   Hotararea   Guvernului   nr.286/2011    pentru   aprobarea    Regulamentului    cadru   privind   stabilirea principiilor  generale  de ocupare  a unui post vacant  sau temporar  vacant corespunzator  functiilor  contractuale  si a criteriilor  de promovare  in grade sau trepte  profesionale  imediat  superioare  a personalului  contractual  din sectorul bugetar platit din fonduri publice,comisia  de concurs cornunica urrnatoarul rezultat al probei interviu :

Nr.crt Numele si prenumele Functia contractuala Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. Mustatea Adrian Inspector I cu atributii indomeniul situatiilor de urgenta 93 ADMIS

    Candidatii nernulturniti de rezultatele obtinute  pot formula contestatie in termen de  24  de  ore  de  la  afisare,   conform art.   29  din  Hotararea Guvernului nr. 286/2011   pentru   aprobarea    Regulamentului    cadru   privind   stabilirea principiilor  generale  de ocupare  a unui post vacant  sau temporar  vacant corespunzator  functiilor  contractuale  si a criteriilor  de promovare  in grade sau trepte  profesionale  imediat  superioare  a personalului  contractual  din sectorul  bugetar  platit  din   fonduri  publice,  care  se depune  la secretarul comisiei de solutionare  a contestatiilor,  Filip Mariana

    Afisat astazi,   28.12.2018,  ora 12,00,   la sediul lnstitutiei.

ANUNTUL AICI

 

 

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de inspector I - 21 DECEMBRIE 2018

   Rezultatul probei scrise la concursul  de  recrutare  pentru ocuparea postului  contractual  de inspector  I  cu atributii  in domeniul situatiilor de urqenta din cadrul Primariei Comunei Sahateni

Avand in  vedere prevederile art.29   din   Hotararea  Guvernului  nr.   286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind  stabilirea principiilor  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale  imediat superioare a   personalului   contractual din  sectorul  bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs cornunica urmatoarul rezultat al  probei scrise :

Nr.crt Numele si prenumele cadidatului Functia contractuala Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 MUSTATEA ADRIAN Inspector I 82,66 ADMIS
  • • Candidatul declarat admis va sustine  interviul In data de 28.12.2018,    ora 10,00  la sediul Primariei comunei Sahateni.
  • • Candidatul nemultumit  de rezultatul obtinut poate formula contestatie In termen de 24 de  ore de la afisare,   conform art.  29 alin(7)  din   Hotararea Guvernului  nr.

286/2011  pentru aprobarea Regulamentului  cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui  post vacant sau  temporar vacant corespunzator functiilor   contractuale   si   a  criteriilor   de  promovare   in   grade   sau  trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual  din  sectorul bugetar platit  din fonduri  publice,,  care se depune la  secretarul comisiei   de solutionare    a contestatiilor,  Filip Mariana

  • • Afisat astazi 21.12.2018,  ora 14.00   la sediul Prirnariei comunei Sahateni
  • CITESTE AICI