Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT CONCURS - SELECTIE CANDIDATI - 17 DECEMBRIE 2018

ANUNT

Cu rezultatul  selectiei  dosarelor  candidatilor  inscrisi  la concursul  de recrutare  pentru  ocuparea functiei  contractuala  de executie  de inspector  I, cu atributii  in domeniul situatiilor  de urgenta,  in cadrul  Compartimentului Administrativ  .... CITESTE AICI

ANUNT CONCURS - 28 NOIEMBRIE 2018

  UAT Comuna Sahateni, judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pe perioada nedeterminata pentru urmatoarele functii contractuale, in cadrul Compartimentului Administrativ.

      -  Inspector I cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta, in cadrul Compartimentului Administrativ;

      - Sofer I in cadrul Compartimentului Administrativ.

  Conditiile generale de participare la concurs:

Candidatii trebuie sa indeplineasca  conditiile prevazute  la ar. 3  din HG. Nr. 286/2011, pentru  aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generanle  de ocupare a unui post vacant, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) are capacitate deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverint,ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitat, ile sanitare abilitate;

f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni  contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in Iegatura cu serviciul, care impiedica  infaptuirea justitiei,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de  coruptie  sau  a  unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o  incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. .... CITESTE ANUNTUL AICI