Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul probei interviu - examenul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de referent principal Compartiment Impozite si taxe

DOCUMENTUL AICI

A vând în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Functia

publica

Punctajul

probei INTERVIU

Rezultatul

probei INTERVIU

1 2695 Referent principal 85 ADMIS

• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor.
• Afişat astăzi, 14.04.2022, ora 15:45, la sediul Primariei Comunei Sahateni şi pe pagina de internet a instituţiei.