Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Proces verbal anulare procedura llicitatie

PROCES VERBAL DE ANULARE 

a procedurii de închiriere prin licitaţie publică a imobilului în suprafaţa de 287 mp, ce face 

parte din domeniul public al Comunei Sahateni, Judetul Buzau

Nr.3953 din 23.08.2019

     Încheiat astăzi, 23.08.2019 cu ocazia constatării lipsei de oferte depuse în cadrul procedurii de închiriere prin licitaţie publică a imobilului în suprafaţa de 287 mp, ce face parte din domeniul public al Comunei Sahateni, Judetul Buzau
   Comisia de licitatie numită prin Dispoziţia nr. 190/29.07.2019 compusă din:

►    Bratu Marian -Preşedinte;
►    Istrate Aurelian -membru;
►    Teişanu Mircea -membru
►    Matache Nicoleta-Membru:
►    Filip Mariana-Secretar Comisie
►    Adam Eleonora -membru supleant
►    Trandafir Marian -membru supleant

Observaţie! Având în vedere cererea de concediu a Doamnei Matache Nicoleta, calitatea acesteia de membru în comisie vafi preluată de membrul supleant: Adam Eleonora
Întrunită la data de 23.08.2019, ora 11 :00, a constatat că în termenul limită, respectiv 23.08.2019, ora 10:00, nu a fost depusă nici o oferta.
Prin urmare, având în vedere:

  -  Mentiunea din documentaţia de atribuire: ,, Procedura de licitatie se poate desfăşura numai daco în urma publicării anuntului au fost depuse cel putin doua oferte valabile.
  -  Prevederile art. 336 alin. ( 18) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: ,,În cazul în care în urma publicării anunţului de licitatie nu au fost depuse cel puţin doua oferte valabile, autoritatea contractanta este obligata sa anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitatie, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1)-(13)."

Comisia de evaluare,

HOTĂRĂŞTE

Anularea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a imobilului în suprafaţa de 287 mp, ce face parte din domeniul public al Comunei Sahateni, Judetul Buzau, întrucât nu s-au depus minim 2 oferte.
Prin urmare, s-a încheiat prezentul Proces-verbal într-un singur exemplar original, astăzi, 23.08.2019, la sediul Primăriei Comunei Săhăteni, Judeţul Buzău.
Membrii comisiei:

            Bratu Marian

            Istrate Aurelian

           Teisanu Mircea

            Adam Eleonora                                   Anuntul aici

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.7274/13.08.2019

Anuntul aici

PROCES VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare rin publicitate
Nr. 7274/13.08.2019


Intrucat actele administrative fiscale (Somatie si titl executoriu-persoane fizice si juridice) nu au putut fi comunicate prin una din odalitatile de comunicare
prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 rivind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,subsemn a MIHALACHE ELENA­ SILVIA,avand functia de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
In acest sens s-a afisat la data de 13.08.2019  concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr.7274 din data de 13.08.2019

Conducătorul organului fiscal
VISOIU VALERIU