Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNŢ PUBLIC - 29.03.2022

    În conformitate cu dispoziţiile art.4 lit.b) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administaţia publică, republicată, cu dispoziţiile art. 6 alin.(1) lit.i) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile din Codul Administrativ (OUG nr.57/2019) cu modificările şi completările ulterioare si a Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului local al U.A.T. comuna SĂHĂTENI, aprobat prin HCL nr. 56/2019, aduc la cunoştinţa publică şi vă supunem dezbaterii publice,  indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare al U.A.T. comuna  SĂHĂTENI, modificările la strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare al comunei SĂHĂTENI, judeţul Buzău, precum şi regulamentul şi caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare ale U.A.T. comuna  SĂHĂTENI, judeţul BUZĂU.

    Proiectul de hotărâre va forma obiectul dezbaterii şi aprobării în şedinta ordinară a a Consiliului local al comunei SĂHĂTENI din luna  aprilie 2022.

    Persoanele fizice şi juridice interesate pot formula în scris, propuneri, sugestii sau opinii de amendare cu privire la materialele supuse dezbaterii publice.

    Propunerile, sugestiile sau opiniile de amendare, formulate în scris, pot fi depuse până la data de 15.04.2022, la sediul Primăriei comunei SĂHĂTENI, în atenţia secretarului general al comunei.

    Persoanele interesate pot consulta documentatia la sediul primariei Sahateni, intre orele 09:00 -16:00 de Luni pana Vineri .

ANUNT - 17.03.2022

DOCUMENTUL AICI

UAT Comuna Săhăteni, județul Buzău organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut, pentru funcția publică de execuție de Referent, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe.

Condiții de desfășurare a concursului

Dosarele de concurs se depun de către candidați la UAT Comuna Săhăteni - Compartament Financiar Contabil, secretar comisie Adam Eleonora, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului la sediul și pe site-ul UAT Comuna Săhăteni.

Concursul conține 3 etape:

  1. Selecția dosarelor de concurs 07.04.2022-12.04.2022
  2. Proba scrisă se va susține în data de 04.2022, începând cu ora 10:00, la sediul UAT Comuna Săhăteni din Săhăteni, Strada Principală, nr. 143, Județul Buzău
  3. Proba interviului: Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Rezultatul concursului se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituției în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Citește mai departe...