Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT - 17.03.2022

DOCUMENTUL AICI

UAT Comuna Săhăteni, județul Buzău organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut, pentru funcția publică de execuție de Referent, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Impozite și Taxe.

Condiții de desfășurare a concursului

Dosarele de concurs se depun de către candidați la UAT Comuna Săhăteni - Compartament Financiar Contabil, secretar comisie Adam Eleonora, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului la sediul și pe site-ul UAT Comuna Săhăteni.

Concursul conține 3 etape:

  1. Selecția dosarelor de concurs 07.04.2022-12.04.2022
  2. Proba scrisă se va susține în data de 04.2022, începând cu ora 10:00, la sediul UAT Comuna Săhăteni din Săhăteni, Strada Principală, nr. 143, Județul Buzău
  3. Proba interviului: Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Rezultatul concursului se comunică candidaților prin afișare la avizierul instituției în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Condiții:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

Să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimi 2 ani calendaristici;

Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinara neradiată în condițiile legii.

Conținutul dosarului:

Dosarul de examen se va depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului de promovare, respectiv de la data de 17.03.2022 și până la data de 06.04.2022 și va conține în mod obligatoriu:

  1. Formularul de înscriere
  2. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în \ ederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  3. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  4. Cazierul administrativ sau alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la 479 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Bibliografie:

  • Constituția României republicată;

© OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

® Legea nr . 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

® Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare;