Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNŢ PUBLIC - 29.03.2022

    În conformitate cu dispoziţiile art.4 lit.b) din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administaţia publică, republicată, cu dispoziţiile art. 6 alin.(1) lit.i) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile din Codul Administrativ (OUG nr.57/2019) cu modificările şi completările ulterioare si a Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Consiliului local al U.A.T. comuna SĂHĂTENI, aprobat prin HCL nr. 56/2019, aduc la cunoştinţa publică şi vă supunem dezbaterii publice,  indicatorii de performanţă pentru serviciul public de salubrizare al U.A.T. comuna  SĂHĂTENI, modificările la strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare al comunei SĂHĂTENI, judeţul Buzău, precum şi regulamentul şi caietele de sarcini ale serviciului de salubrizare ale U.A.T. comuna  SĂHĂTENI, judeţul BUZĂU.

    Proiectul de hotărâre va forma obiectul dezbaterii şi aprobării în şedinta ordinară a a Consiliului local al comunei SĂHĂTENI din luna  aprilie 2022.

    Persoanele fizice şi juridice interesate pot formula în scris, propuneri, sugestii sau opinii de amendare cu privire la materialele supuse dezbaterii publice.

    Propunerile, sugestiile sau opiniile de amendare, formulate în scris, pot fi depuse până la data de 15.04.2022, la sediul Primăriei comunei SĂHĂTENI, în atenţia secretarului general al comunei.

    Persoanele interesate pot consulta documentatia la sediul primariei Sahateni, intre orele 09:00 -16:00 de Luni pana Vineri .