Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Înştiinţarea persoanelor fizice şi juridice care deţin terenuri, cu privire la măsurile care trebuiesc luate şi consecinţele la care se expun în situaţia nerespectării prevederilor legale pentru arderea miriştilor, turbăriilor, litierei pădurii, stufului,

foc vegetatie 1440x1080

DOCUMENTUL AICI

        În vederea stopării fenomenului de arderi ilegale de vegetaţie şi mirişti, fenomen care nu doar poluează aerul, dar afectează atât sănătatea umană, cât şi solul, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a decis majorarea amenzilor contravenţionale pentru arderea miriştilor, turbăriilor, litierei pădurii, stufului, tu:f'arişurilor sau vegetaţiei ierboase.

Daunele solului în urma incendierii: În urma incendierilor, humusul (amestec de substanţe organice amorfe aflat în sol, care îi condiţionează fertilitatea şi care este rezultat din transformarea materialului vegetal sub acţiunea microorganismelor) este mult diminuat şi având în vedere că 1 gram de humus asigură absorbţia a 50 de grame de apă, astfel apa nu va mai fi stocată în sol în mod corespunzător putându-se ajunge în timp la deşertificare.

Precizăm că aceste incendieri afectează sechestrarea carbonului în sol, astfel creşte riscul de eroziune şi în atmosferă de degajă CO2, conducând la amplificarea gazelor cu efect de seră.

Efectele asupra populaţiei: Incendierile favorizează poluarea aerului cu particule în suspensie, în special cu particule fine. Creşterea nivelului produşilor de ardere din troposferă poate determina creşterea nivelurilor de ozon peste limitele de siguranţă. Creşte incidenţa bolilor respiratorii, a crizelor acute de astm; Apar boli respiratorii acute la copii; Apar modificări funcţionale ale funcţiei ventilatorii pulmonare.

Conform art. 68 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu

modificările şi completările ulterioare, deţinătorii de terenuri, cu orice titlu, precum şi orie persoană fizică sau juridică care desî'aşoară o activitate pe un teren, rară a avea un titlu juridic, au următoarele obligaţii:

  1. să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calităţii mediului geologic;
  2. să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere, feroviare şi de navigaţie;
  3. să respecte orice alte obligaţii prevăzute de reglementările legale în domeniu

Conform art. 69, lit. 1), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi ai pajiştilor, precum şi orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară o activitate pe un astfel de teren, f'ară a avea un titlu juridic, au obligaţia de a sesiza autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre.

Conform Secţiunii a 3-a: Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 94, alin (1), lit. n), se prevede că Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice în care scop nu ard miriştile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă.

Nerespectarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde şi de a preveni arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sa\¼ vegetaţiei ierboase, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.00Q lei, pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice, confom1 prevederilor art. 96, alin (3), pct. 16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată conform art. 98, alin (1), lit. a) din acelaşi act normativ, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice.

Conform prevederilor art. 66, alin. (1), lit. e), f) şi g), din Ordonanţa de Urgenţă nr. 92 din 19 august 2021, privind regimul deşeurilor, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 5 ani sau cu amendă: incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect, îngroparea deşeurilor, eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate.