Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT - EXAMEN PROMOVARE GRAD - 16.11.2022

DOCUMENTUL AICI

Avand  in vedere prevederile  art.478, raportat la prevederile  art. 618 alin.(1 ), alin.(4) i alin.(22) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile art. 125 din Hotararea nr.  611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind organizarea i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu  modificarile si completarile, ulterioare comunicam ca Primaria Comunei Sahateni , Judetul Buzau organizeaza examen de promovare  in grad profesional, pentru referent registru  agricol si inspector svsu,  in data de

14.12 2022 - proba scrisa.

Conditiile de participare la examenul de promovare:

Pentru  a  participa  la  examenul   de promovare  in  gradul  profesional  imediat  supenor functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa aiba eel putin 3 ani  vechime  in  gradul  profesional  al  functiei  publice  din  care promoveaza;
 • sa fi obtinut eel putin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;

- sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata 'in cond itiile prezentului cod.

 

Conditiile de desfasurare a examenului:

Examenul de promovare in grad profesional se va desraura la sediul institutiei din trada Principala. , nr.143, comuna Sahateni, judetul Buzau, indata de 14.12.2022 ora 10:00, iar interviul se va sustine cu respectarea dispozitiilor art. 56 din Hotararea nr.61 1/2008.

Dosarul de concurs se va depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afiarii anuntului privind organizarea examenului sau concursul ui/examenului de promovare, respectiv de la data de 16-.11-2022 pana la data de 05.12.2022   i va contine In mod obligatoriu:

 1. formularul de inscriere (se va pune la dispozitie de secretarul comisiei de concurs);
 1. copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza ;

 

 1. copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani in care functionarul public s-a aflat in activitate;
 1. cazierul administrativ sau alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la 479 alin.(1) lit. d) din Ordonanta de urgenta nr. 57/20 19 privind Codu l Administrativ.

Selectia dosarelor se va face in perioada 06.12.2022-12.12.2022 .

Informatii suplimentare privind organizarea concursului pot fi obtinute la tel: 0238794137, fax: 0238794137 , e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ..

Bibliografia obligatorie pentru sustinerea concursului/examenu lui de promovare in gradul imediat superior detinut pentru functionarii publici din cadrul Compartimentului Registrul agricol  si compartimentul SVSU , organizat in data de 14.12.2022:

REGISTRUL  AGRICOL

Bibliografie:

 1. O.G nr. 28/2008 privind registrul agricol aprobata prin legea nr 98/2009 ,
 2. Legea 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii- cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, modificata si completata prin legea nr 175/2020 si ordinal nr 266/2022.;
 3. Noul cod civil , art 1836-1850.- Contractul de arendere;
 4. OUG 57/2019 privind Codul administrative, titlull privind statutul functionarilor publici, partea a VI-a si partea a VII-A..
 5. Legea nr 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul

SVSU

Bibliografie:

 1. OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ titlul II privind statutul functionarilor publici partea a VI -a si partea a VII -a ..
 2. Oug nr 2112004 privind Sistemul national de Management al Situatiilor de Urgenta .
 3. Legea nr 363/2002 privind aprobarea OG nr 88/2001 privind infiintarea , organizarea si functionarea SVSU .
 4. Legea nr 481/2004 privind protectia civila,
 5. Legea nr 397/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata