Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROGRAMUL DE SUSŢINERE A PRODUCTIEI DE CARTOF DE CONSUM 2024

    Prin prezenta va facem cunoscut ca in Monitorul Oficial nr. 152 din data de 23 februarie 2024 a fost publicata HG. nr. 150/2024 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susJinere a productiei de cartof de consum II in anul 2024."

    Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător valabil pana la 31 decembrie 2024 emis în baza Legii nr. 145/2014, actualizata, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale (constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, actualizata) sau producătorii agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate:

 1. să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie,
 2. sa transmita la DAJ o notificare scrisa privind identificarea si evaluarea productiei;
 3. să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 18 noiembrie a anului de cerere.
 4. să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ­ teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2024;
 5. să facă dovada producţiei minime prin documente justificative, în funcţie de forma de

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha.

Solicitantii depun la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Buzău, din B-dul Unirii nr. 301A, Et. 1, Mun. Buzau o cerere de înscriere în program insotita de urmatoarele documente:

 1. copie a I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
 2. copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;
 3. împuternicire/procură notarială şi o copie a I./C.I. a unui reprezentant, după caz;
 1. copie a certificatului de înregistrare la ONRC/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
 2. dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 3. adeverinţa în original din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2024, care atestă suprafaţa de teren cultivată cu cartof de consum utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;
 4. declaraţii pe propria răspundere.

Beneficiarii pot solicita ajutorul de minimis la DAJ Buzau până cel târziu data de 20 mai 2024 inclusiv.

Valorificarea producţiilor se face până cel târziu la data de 18 noiembrie inclusiv a anului decerere.

Ajutorul de minimis nu se acorda solicitantilor a caror suprafata de culturi de cartof de consum este obtinuta prin divizarea unei suprafete cu cartof de consum efectuata dupa data intrarii in vigoare a HG nr. 150/2024, indiferent de modalitatea de transfer al suprafetei, cu exceptia succesiunilor si a contractelor de vanzare înregistrate în Registrul agricol.

Anexam prezentei modelul de adeverinta necesar inscrierii în Programul de susţinere a productiei de cartof de consum.