Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNȚ- Consilier juridic, grad profesional principal - promovare în grad profesional 24 mai 2024

DOCUMENTUL AICI

   Având în vedere prevederile art.  VII alin. 38 din O.U.G. nr. 121/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și prevederile art. 152-156 din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  UAT Comuna Săhăteni, cu sediul în localitatea Săhăteni, Strada Principala, nr. 143, județul Buzău organizează examen de promovare  în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarea funcție:

 • Consilier juridic, grad profesional principal în cadrul Compartimentului „Achiziții publice/Juridic„

Condiții de participare  la examenul de promovare în grad profesional:

Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ  condițiile prevăzute la art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Partea a II-a, cu modificarile și completările ulterioare, respectiv:

 • Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • Să fi obținut cel puțin calificativul „bine„ la evaluarea performanțelor individuale în ultimi 2 ani de activitate:
 • Să nu aibă o sancțiune disciplinara neradiată în condițiile prezentului cod

Dosarul de concurs se va depune la sediul Primăriei Comunei Săhăteni, în termen de maxim 20 de  zile calendaristice de la data publicării anunțului de concurs pe pagina de internet a instituției, respectiv în perioada: 24.05.2024-13.06.2024 și va conține  în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 156 alin. (5) cu excepția literei d) din Anexa nr. 10 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 4. formularul de înscriere.

Calendarul de desfășurare a examenului de promovare:

 

 • Selecția dosarelor va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarului.
 • proba scrisă- 24 iunie 2024, ora 10:00
 • proba interviului – data si ora interviului se afișează obligatoriu odata cu rezultatele la proba scrisă.

Locul de desfășurare a concursului: Sediul UAT Comuna Săhăteni

Anunțul privind concursul pentru ocuparea funcțiilor publice descrise mai sus se va publica în data de 24 mai 2024.

Persoană de contact: Adam Eleonora-Inspector, grad profesional superior

Telefon: 0238.794.137;

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Principalele atribuții ale funcției publice de execuție de consilier juridic, grad profesional superior sunt:

 • răspunde de consultanță, asistență și reprezentarea instituției, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia în raporturile cu alte autorități, instanțe judecătorești ( Judecătorii) sau instituții de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în cauzele repartizate;
 • Formulează în termen și depune: întâmpinări, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii, note scrise, concluzii, ridică excepţii pentru buna apărare a instituției pe care o reprezintă;
 • Asigură în colaborare cu celelalte compartimente, întreg materialul probator necesar actiunilor judecătorești;
 • Promovează cereri de chemare în judecată, potrivit legii: desființări construcții, actiuni în rectificare, acţiuni în pretenţii, anulare acte administrative, constatarea nulităţii absolute a unor acte etc., cereri de intervenţie, cereri de achiesare, cereri de renunţare la judecată, cereri de suspendare, cereri recoventionale etc., pe care le supune Primarului spre avizare;
 • Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei;
 • Comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită;
 • Comunică compartimentelor copii ale hotararilor definitive si irevocabile ale instanțelor judecătorești pentru punerea lor în executare în conformitate cu obiectul litigiului și atribuții care revin fiecarui compartiment din cadrul primariei.
 • Asigura asistarea juridică si participarea la negocierea si redactarea actelor, avizelor juridice, conventii, acorduri, acte administrative etc;
 • Întocmește contractele ce se încheie la nivelul primăriei și care ii sunt repartizate de conducatorul instituției;
 • Organizează dosarele repartizate și ține evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte, repartizate de conducătorul unității.
 • Sprijină compartimentele aparatului de specialitate al primarului în realizarea atribuțiilor în măsura în care acest sprijun este solicitat;
 • Soluționează petițiile din partea terțelor persoane și din partea diferitelor servicii și birouri, răspunzând în termen legal și exprimându-si punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;
 • Întocmește documentele necesare pentru transformarea amenzilor în munca în folosul comunității pe baza dosarelor comunicate de către Compartimentul Impozite și Taxe;
 • Asigură informarea și documentarea juridică, aduce la cunoștința funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului actele normative care reglementează activitatea administrației publice locale și a celor de interes general;
 • Înregistrază în registrele specifice toate documentele, conform procedurilor interne;
 • Susține în comisiile de specialitate ale Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere în ședința de Consiliu Local și răspunde interpelărilor consilierilor locali
 • Participă și acordă asistență juridică Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 • Asigura alaturi de membrii Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor completarea dosarelor privind restituirea imobilelor preluate in mod abuziv în baza Legii nr. 247/2005 şi înaintarea acestora către Comisia Judeţeana de Fond Funciar
 • Întocmește în cadrul Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor referate motivate continând propuneri referitoare la scrierea titlurilor de proprietate, modificarea titlurilor de proprietate, etc.;
 • Întocmeşte documentaţia necesară în vederea concesionării/închirierii bunurilor din domeniul public/privat al unităţii administrativ teritoriale; (organizare licitaţie, studiu de oportunitate, caiet de sarcini, , etc)
 • Întocmește proiecte de hotarari ale Consiliului Local al Comunei Săhăteni și rapoarte de specialitate privind încheierea de protocoale/ convenții/contracte pentru finanțarea și/sau  realizarea de investiții  și pentru aprobarea  studiilor de fezabilitate (SF) , documentațiilor pentru autorizarea lucrărilor  de construcții (DALI)  și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de investiții ale UAT Comuna Săhăteni;

Bibliografie :

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare;
 6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completarile ulterioare;
 7. Codul de procedura civilă republicat, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile și completările ulterioare;

 

Tematica:

 1. Constituția României, republicată:
 • Titlul I – Principiile generale;
 • Titlul II – Capitolul II –Drepturile și libertățile fundamentale
 • Titlul II – Capitolul III – Indatoririle fundamentale
 • Titlul III – Capitolul V, Secțiunea a 2-a- Administrația publică locală
 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Capitolul II – Egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați în domeniul muncii
 • Capitolul IV - Egalitatea de șanse și de tratament între femei și barbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
 • Capitolul VI – Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

 

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Partea a III –a – Administrația publică locală
 • Partea a V-a - Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ -teritor
 • Partea a VI-a , Titlul I – Dispoziții generale
 • Partea a VI-a , Titlul II – Statutul funcționarilor publici
 • Partea a VII-a – Răspunderea administrativă

 

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Capitolul II, Secțiunea I –Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie;
 • Capitolul II, Secțiunea II-a – Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilitati;

 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările ulterioare – integral;
 2. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile și completarile ulterioare:
 • I Dispoziții generale;
 • II Procedura de soluționare a cererilor in contenciosul administrativ;
 • III Procedura de executare;
 • IV Dispoziții tranzitorii și finale
 1. Codul de procedura civilă republicat, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu modificarile și completările ulterioare:
 • Cartea I:
 • Titlul I- Acțiunea civilă;
 • Titlul II – Părțile
 • Titlul IV- Actele de procedură: Cap.:I –Forma cererilor, Cap. III- Nulitatea actelor de procedură;
 • Titlul V- Termenele procedurale;

 

 • Cartea a II-a
 • Titlul I – Procedura contecioasă;

        Cap. I Sesizarea instanței;

        Cap. II –Secțiunea a II-a Cercetarea procesului    

        Cap. III –Unele incidente procedurale;

 

 • Titlul II Caile de atac

       Cap. I – Dispoziții generale;

Capitolul II - Apelul

    Cap. II Căile extraordinare de atac –Sectiunea I - Recursul