Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT

DOCUMENTUL AICI

   Privind începerea activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor și verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real, în vederea emiterii Proceselor verbale și Hotărârilor de acordare a despăgubirilor, pentru imobilele expropriate în baza H.G. nr. 1118/2021, necesare realizării obiectivului de investiție „Autostrada PIoiești-Buzău”
Comisia de analiza a cererilor depuse de titularii drepturilor reale și de verificare a dreptului de proprietate în vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii, situate pe teritoriul UAT Săhăteni, constituită în baza Deciziei Directorului General al C.N.A.LR - S.A nr. 595/25.04.2023, își incepe lucrările la sediul Consiliului Local Săhăteni, începând cu data de 24.05.2023.


In termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț la sediul Consiliului local, respectiv
în perioada 09.05.2023 - 22.05.2023, titularii drepturilor reale asupra imobilelor afectate de
expropriere, precum și orice persoană care justifică un interes legitim, sunt invitați să depună/comunice Primăriei Săhăteni, în atenția secretarului unității administrativ-teritoriale (care
asigură secretariatul comisiei), cererile/opțiunile privind acceptarea cuantumului despăgubirii
propuse, formulate în temeiul art. 19 (2) din Legea 255/2010 și art. 15 (1) din H.G. 53/2011 și copii
legalizate ale documentelor doveditoare.
Cererile si documentele doveditoare pot fi depuse sau comunicate Primăriei Săhăteni, adresa str. Principală, nr. 143, comuna Săhăteni, județul Buzău, cod poștal 127535.
Cererile vor conține numele și prenumele/denumirea titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu/sediu, alte date de contact (e-mail/telefon), documentele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată, precum și opțiunea privind acceptarea cuantumului despăgubirii.
In cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toți, personal sau prin mandatar împuternicit cu procura specială autentică, iar procura se va atașa cererii.

Planurile cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate situate pe administrativul UAT Săhăteni, care conțin delimitarea imobilelor - teren cu sau fără construcții - expropriate, însoțite de tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate, cuprinzând județul, localitatea, numărul cadastral, suprafața în metri pătrați, numele/denumirea proprietarului/deținătorului, conform documentației cadastrale și a sumelor propuse cu titlu de despăgubire, sunt afișate la sediul Consiliului local, precum și pe web site-ul: al Primăriei Săhăteni începând cu data publicării prezentului anunț.