Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

HOTARARI CONSILIUL LOCAL SAHATENI 2021

 - HOTARARE nr. 1 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Sahateni pentru o perioada de 3 luni

 - HOTARARE nr. 2 - Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

 - HOTARARE nr. 3 -

 - HOTARARE nr. 4 - privind stabilirea cuantumului bonificatiei pentru plata cu anticipatie a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul Comunei Sahateni

 - HOTARARE nr. 5 - Privind aprobarea modificarii Contractului de concesiune nr. 58/08.01.2016

 - HOTARARE nr. 6 - Privind aprobarea cuantumului burselor sto!are ce se var acorda elevilor din unitatile de invatamant din comuna Sahateni, jlltl. Buzau pentru anul scalar 2020-2021

 - HOTARARE nr. 7 - privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor apartinand Comunei Sahateni, la finele anului 2020

 - HOTARARE nr. 8 - cu privire la aprobarea Planului anual de actiuni sau de /ucrari de interes local pentru repartizarea ore/or de munca pe anul 2021 si stabilirea unor "a/te situatii deosebite" pentru acordarea de ajutoare de urgenta, conform prevederilor Legii 416/2001

 - HOTARARE nr. 9 - privind aprobarea modificarii contractuh11i de 'inchiu-nen-e nr. 811/26.02.2010

 - HOTARARE nr. 10 - privind aprobarea conturilor anuale de executie a bugetului local al comunei Sahateni, bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si a situatiilor financiare, inclusiv anexele la acestea la 31.12.2020

 - HOTARARE nr. 11 - privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala comuna Sahateni, judetul Buzau

 - HOTARARE nr. 12 - privind aprobarea taxei de inchiriere a utilajului minibuldoexcavator aflat in patrimoniu comunei Sahateni, judetul Buzau + REGULAMENT DE INCHIRIERE

 - HOTARARE nr. 13 - privind aprobarea lmpozitului auto pentrn autovehicule hibrid

 - HOTARARE nr. 14 - privind modificarea programului de transport rutier de persoane si stabilirea statiilor pe raza comunei Sahateni

 - HOTARARE nr. 15 - privind atestarea apartenentei unui imobil la domeniul privat al comunei SAHATENI

 - HOTARARE nr. 16 - privind neasumarea responsabilitatii organizari si derularii procedurilor de atribuire a contractelor pentru achizitia produselor si a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru anii 2021-2022 si 2022-2023

 - HOTARARE nr. 17 - privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Eco Buzau 2009" la care comuna Sahateni este membru asociat

 - HOTARARE nr. 18 - cu privire la aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE SCOALA GIMNAZIALA IN SAT SAHATENI, COMUNA SAHATENI, JUDETUL BUZAU"

 - HOTARARE nr. 19 - privind completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021

 - HOTARARE nr. 20 - privind aprobarea taxei de inchiriere a autoutilitarei aflata in patrimoniu comunei Sahateni, judetul Buzau

 - HOTARARE nr. 21 - privind prelungirea termenului de depunere a cererilor in vederea instituirii unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ­teritoriala comuna Sahateni, judetul Buzau

 - HOTARARE nr. 22 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Sahateni pentru o perioada de 3 luni

 - HOTARARE nr. 23 - privind aprobarea bugetului local al comunei Săhăteni şi bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2021

 - HOTARARE nr. 24 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Săhăteni si SPCLEP Sahateni pe anul 2021

 - HOTARARE nr. 25 - privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei „AS SAHATENI" in anul 2021

 - HOTARARE nr. 26 - privind aprobarea susţinerii finan·ciare de la Bugetul local al comunei Săhăteni, pentru Cultele religioase, legal recunoscute, situate în comuna
Săhăteni pe anul 2021

 - HOTARARE nr. 27 - privind inregistrarea Primariei Comunei Sahateni in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar(SNEP) si modul desuportare a comisionului bancar la tranzactiile on-line

 - HOTARARE nr. 28 - privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor principale restante la datade 31.03.2021 inclusiv, datorate bugetului local de care contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a comunei Sahateni, jud.Buzau, privind taxa speciala de salubrizare

 - HOTARARE nr. 29 - privind aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective de investiţii noi pentru anul 2021

 - HOTARARE nr. 30 - privind actualiza.rea Programului anual ai achiziţiilor publice pentru anul 2021

 - HOTARARE nr. 31 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 202 I si a bilantului contabil pe anul 2020

 - HOTARARE nr. 32 - privind rectificarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Săhăteni pe anul 2021

 - HOTARARE nr. 33 - privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al U.A.T Comuna Sahateni şi al SPCLEP Săhăteni, judeţul Buzau

 - HOTARARE nr. 34 - privind acordarea unui mandat specia! reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Deţvoltare lntercomunitară „Buzău 2008" sa voteze aprobarea retrageiii comunei Valcelele din Asociatie

 - HOTARARE nr. 35 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară „Buzău 2008" sa voteze aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie

 - HOTARARE nr. 36 - privind modificarea si completarea Hcl nr 55/31-08-2020 cu privire !a aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Amenajare parc public de agreement in satul Sahateni, comuna Sahateni,judetuf Buzau"

 - HOTARARE nr. 37 - privind insusirea raportului de evaluare pentru soba teracota si lemn din demolari Consiliui Locai Sahateni, jud. Buzau,

 - HOTARARE nr. 38 - privind alegerea presedh1telui de sedinw a! Consiliului Local Sahateni pentru o perioada de 3 luni

 - HOTARARE nr. 39 - privind i:nsuşirea Rapm·tu.h.1.i de audit :financiar nr. 5992/24.05.202 l şi a Deciziei nr. 9/22.06.2021, emise de Camera de Conturi Buzău, în urma misiunii de „Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară aie Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Săhăteni" desfăsurată în perioada 20.04.2021 - 24.05.2021

 - HOTARARE nr. 40 - privind aprobarea notelor de fundamentare ale unor obiective de investiţii noi pentru anul 2021

 - HOTARARE nr. 41 - privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea privata al comunei Sahateni, jud. Buzau, pentru RCS@RDS în vederea instalarii, intretinerii, înlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora

 - HOTARARE nr. 42 - privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizati la obiectivul de investitii . "Construire piaţă agroalimentară în satul lstriţa de Jos,
comuna Săhăteni, judeţul Buzău„

 - HOTARARE nr. 43 - pentru aprobarea participării unităţii administrativ teritoriale comuna Săhăteni, în calitate de asociat- membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Investiţii Teritoriale Integrate Ţinutul Buzăului, Prahovei şi Vrancei"

 - HOTARARE nr. 44 - privind aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită, către actualii cumpărători, pe toată durata existenţei construcţiei„ asupra suprafeţelor indivize de teren 2ferente blocului de locuinţe

 - HOTARARE nr. 45 - privind revocarea HCL nr 15/30-03-2021 cu privire la atestarea apartenentei unui imobil la domeniul privat al comunei Sahateni, judetul Buzau

 - HOTARARE nr. 46 - privind aprobarea efectuarii unei expertize contabile asupra contractelor încheiate în cadrul UAT Comuna Săhăteni/Consiliui Local ai Comunei Săhăteni cu SC Vodafone România S.A şi Orange Romania SA în perioada iunie 2007 - octombrie 2015

 - HOTARARE nr. 47 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Întreţinere parte carosabilă străzi locale comuna Săhăteni, sat Săhăteni, judeţul Buzău„

 - HOTARARE nr. 48 - privind infiinţarea şi concesionarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân Sahateni