Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ - „DRUM DE MARE VITEZĂ PLOIESTI -BUZĂU -FOCSANI -BACĂU -PASCANI, LOT 1 TRONSON PLOIEŞTI -BUZĂU", ,,AUTOSTRADA PLOIEŞTI -BUZĂU -JUDEŢUL BUZĂU"

PROCES-VERBAL  DE ÎNDEPLINIRE A FORMALITATILOR DE PUBLICITATE  PREVAZUTE DE LEGEA NR. 255/2010
      În baza prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 255/2010, ale art. 6 alin. 6 din HG nr. 53/2011 şi ale art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 1118/14.10.2021 declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor ;mobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrărH de utilitate publică de ;nteres naţional "Autostrada Plo;eşti-Buzău", aflate pe raza locaHtăţUor Săhăten;, Ulmeni, MovUa Banu/u;, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Ţinteşt; djn Judeţul Buzău.
      Astăzi, 2.3._.06.2022, s·a procedat la afişarea la sediul Consiliului Local Săhăteni a următoarelor documente:

  I. Planul cu amplasamentul lucrării -ataşat prezentei;

 II. Lista cu imobilele afectate, cu indicarea numelor deţ;nătorilor, precum şi a ofertelor de despăgubIre, pe categorII de imobile - ataşată prezentei;

 II.  Hotărârea de Guvern nr. 860/2021 (Mon;torul Ofidal, partea I nr. 807/23.08.2021) în extras
- ataşată prezentei.
IV. Decizia de expropriere nr. 1591/20.10.2021
V.  Notifjcare ;ntenţie de expropriere nr. 92/94333 din data de 18.11.2021;
VI. Notificare intenţie de expropriere nr. 92/94336 din data de 18.11.2021.

Prezentul proces-verbal conţine 1 pagină şi a fost încheiat astăzi, 08.06.2022, în 2 (două) exemplare, câte unul entru fiecare arte semnatară.

DOCUMENTE:

 - PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A FORMALITATILOR DE PUBLICITATE  PREVAZUTE DE LEGEA NR. 255/2010

 - HARTA EXPROPRIERI

 - LISTA CUPRINZÂND IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SUPUSE EXPROPRIERII CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES NAŢIONAL II AUTOSTRADA PLOIEŞTI-BUZĂU", AFLATE PE RAZA LOCALITĂŢILOR SĂHĂTENI, ULMENI, MOVILA BANULUI, PIETROASELE, STÂLPU, BUZĂU, ŢINTEŞTI, JUDEŢUL BUZĂU PROPRIETARII SAU DEŢINĂTORII ACESTORA, PRECUM ŞI SUMELE INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR

 - HOTĂRÂRE  PRIVIND DECLANŞAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ, CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES NAŢIONAL ,,AUTOSTRADA PLOIEŞTI-BUZĂU", AFLATE PE RAZA LOCALITĂŢILOR SĂHĂTENI, ULMENI, MOVILA BANULUI, PIETROASELE, STÂLPU, BUZĂU, ŢINTEŞTI, DIN JUDEŢUL BUZĂU

 - DECIZIE DE EXPROPRIERE

 - NOTIFICARE DIRECTIA IMPLEMENTARE PROIECTE A C.N.A.I.R. - S.A.

 

Anunt concurs - 08 iunie 2022

UAT Comuna Sahateni, judetul Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie vacanta de guard. { norma ½ } .

    Conditiile generale de participare la concurs:

   Candidatii trebuie sa îndeplijneasca conditiile prevazute la ar. 3 din HG. Nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generanle de ocupare a unui post vacant, cu modificarile și completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
         a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apaqinand Spatiului Economic European și domiciliul in Romania;

         b) cunoaște limba romana, scris și vorbit;
         c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
         d) are capacitate deplina de exercitiu;
         e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
          f) îndeplinește conditiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
         g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarșirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau tn legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarșite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
    Conditiile specifice necesare m vederea particparii la concurs și a ocuparii functiei contractuale sunt: 

         - vechime minima in munca- nu este necesar;
         - studii: Medii/ Generale

    Concursul se va organiza la sediul Primariei Comunei Sahateni, conform calendarului urmator:

         - 01.07.2022, ora 10:00-proba scrisa
         - 04.07.2022, ora 10:00-proba interviu

DOCUMENTE DOSAR SI BIOGRAFIE DE CONCURS